top of page

Elin Baby Beanie DK

Niet zo lang geleden publiceerde ik het patroon van de Elin Beanie, de Grote Mensen variant van de Elin Baby Beanie. Nu weet ik ook wel dat het een superleuk idee is om zowel mama als baby eenzelfde muts cadeau te geven (of jezelf en je kleintje te verwennen met een matching set, natuurlijk). En de baby versie had ik in een ander soort garen ontworpen dan de grote versie. Probleem! Maar daar is nu gelukkig een oplossing voor: de Elin Baby Beanie DK.

Not that long ago, I published the pattern to the Elin Beanie, the Grown-Up version of the Elin Baby Beanie. Of course, I know that the idea of surprising a mommy (to be) with a similar beanie as her baby (or treating yourself and your little one to a matching set) is the absoluut BOMB. And I was aware that the baby version was designed in a thinner yarn than the adult version. Problem! But thankfully, I have found a solution: the Elin Baby Beanie DK.

Dus hier gaan we weer. Pak je DK garen (ik gebruikte Katia Concept Silver Alpaca voor de boord en Scheepjes Colour Crafter voor de body van de muts, maar je kunt de muts heel gemakkelijk alleen maar in Scheepjes Colour Crafter of vergelijkbaar garen maken) erbij, pak je haaknaalden 3mm en 4mm erbij en je kunt aan de slag!

So here we go again! Get your DK yarn (I used Katia Concept Silver Alpaca for the brim and Scheepjes Colour Crafter for the body of the beanie, but you can easily use only Scheepjes Colour Crafter or similar yarn for the entire hat) and your 3mm and 4mm crochet hooks and off we go!

Elin Baby Beanie DK – Het patroon

Dit patroon komt in meerdere maten. Volg de kleurtjes om jouw juiste maat te vinden: 3-6 maanden, 6-18 maanden, peuter.

Benodigdheden – 1 bol Scheepjes Colour Crafter (of vergelijkbaar) naar keuze, of 2 voor een contrastkleur in de rand. – haaknaald 3 mm – haaknaald 4 mm – schaar – stopnaald – eventueel een faux-fur pompon

Afkortingen – st = steek – l = losse – hv = halve vaste – v = vaste – val = vaste enkel in de achterste lus gehaakt – stk = stokje – sh = samen haken

Het patroon – de boord

 1. gebruik de kleinste haaknaald. Haak 26l.

 2. In de 2e l vanaf de haaknaald: 1v. 1v in iedere volgende l (25 st). 1l, keer.

 3. 1val in iedere v, 1l, keer. (25 st)

 4. Herhaal stap 3 tot je inclusief stap 2 90 96 102 rijen hebt gehaakt.

 5. Leg de twee uiteinden van de boord tegen elkaar en haak aan elkaar met 25hv. 1l.

 6. Keer de boord een kwartslag zodat hij in de breedte ligt. Leg dan de kleinste haaknaald weg en pak de grotere haaknaald erbij voor de rest van de muts.

De body van de muts

 1. Met de grotere haaknaald, ga je nu in de zijkant van de rijen val haken. In de 1e rij val haak je 1v, in de volgende 1v, in de volgende 2v. Herhaal dit {1v, 1v, 2v} tot je de boord rond bent. Zorg dat je eindigt op 2v. Sluit de ronde met 1hv in de 1e v van de toer. 2l. keer niet om.

 2. In de volgende 3 st gaan we 3stk sh. Doe dit als volgt: *sla een draad om de naald, steek in in de 1e st en haal een draad op, sla om en haal een draad door 2 lussen op de naald.* Herhaal van * tot * voor de volgende 2st. Sla dan de draad om je naald en haal door alle lussen die nog op je naald staan. Je hebt nu 3stk sh gedaan. 1l. Sla 1 st over. *3stk sh, 1l, sla 1 st over*. Herhaal van * tot * tot je rond bent. Sluit de ronde met 1hv bovenop het 1e cluster. 3l. (30 32 34 clusters van 3stk samen gehaakt).

 3. Vanaf deze ronde werken we niet meer in steken, maar in lossenruimtes. Tussen het 1e en het 2e cluster van 3stk samen gehaakt, zit ruimte. Hierin haak je weer 3stk sh. 1l, *ga naar de volgende lossenruimte, 3stk sh, 1l*. Herhaal van * tot * tot je rond bent. Eindig met 3stk sh in de laatste losse van de vorige toer, tegen de 3l van de vorige toer aan. 1hv in de bovenste l. 2l (30 32 34 clusters van 3stk samen gehaakt.)

 4. Haak {3stk sh, 1l} in iedere lossenruimte. Herhaal deze stap nog 0 0 1 keer.

 5. KLEINSTE MAAT: ga door naar stap 6. 6-18 maanden: Begin je 3stk sh in de 1e lossenruimte, maar haak ze niet samen, haak 3stk sh in de volgende lossenruimte en haal de laatste lus in 1 keer door alle lussen op je naald. Haak 14 gewone clusters. Haak vervolgens weer 6stk sh in de volgende 2 lossenruimtes. Haak 14 gewone clusters. Sluit de ronde met 1hv. 2l (30 clusters) Peuter: Begin je 3stk sh in de 1e lossenruimte, maar haak ze niet samen, haak 3stk sh in de volgende lossenruimte en haal de laatste lus in 1 keer door alle lussen op je naald. Haak 7 gewone clusters. Haak vervolgens weer 6stk sh in de volgende 2 lossenruimtes, haak 6 gewone clusters. 6stk sh in 2 lossenruimtes, 7 gewone clusters, 6stk sh in 2 lossenruimtes, 6 gewone clusters. Sluit de ronde met 1hv. 2l. (30 clusters)

 6. Vanaf nu voor alle maten: We gaan nu minderen: Begin je 3stk sh in de 1e lossenruimte, maar haak ze niet samen, haak 3stk sh in de volgende lossenruimte en haal de laatste lus in 1 keer door alle lussen op je naald. Haak 3 gewone clusters. *6stk sh in 2 lossenruimtes, haak 4 gewone clusters*. Herhaal van * tot * tot het einde van de rij.

 7. Haak 1 ronde zoals stap 4: {3stk sh, 1l} in iedere lossenruimte.

 8. We gaan weer minderen: *6stk sh in 2 lossenruimtes, haak 2 gewone clusters*. Herhaal van * tot * tot het einde van de rij.

 9. ALLEEN VOOR PEUTER: Haak 1 ronde zoals stap 4: {3stk sh, 1l} in iedere lossenruimte.

 10. *6stk sh in 2 lossenruimtes, haak 1 gewone cluster*. Herhaal van * tot * tot het einde van de rij.

 11. *6stk sh in 2 lossenruimtes*. Herhaal van * tot * tot het einde van de rij. Sluit de ronde met 1hv, hecht af en laat een draad over om de muts dicht te naaien.

 12. Rijg de draad door de stopnaald, rijg de naald door de bovenkant van de muts en trek aan. Zet de draad vast en stop weg.

 13. Haak langs de boord eventueel een randje in een pluizig garen of een contrastkleur.

 14. Zet de pompon aan, vouw de boord om en je bent klaar!!

Elin Baby Beanie DK – Pattern (US terms)

This pattern comes in 3 sizes, follow the colour corresponding to your size of choice to get a matching beanie: 3-6 months, 6-18 months, toddler.

Materials – 1 skein of Scheepjes Colour Crafter (or similar) of choice or 2 skeins for a contrast colour in the ribbing. – crochet hook 3 mm – crochet hook 4 mm – scissors – sewing needle – option of a faux-fur pompom

Abbreviations – st = stitch – ch = chain – slst= slip stitch – sc = single crochet – scblo = single crochet back loop only – dc = double crochet – tog = together

The pattern – the ribbing

 1. Use the smallest hook. Chain 26.

 2. Starting from the 2nd ch from your hook: 1sc in each st. ch1, turn. (25 st)

 3. 1scblo in each sc, ch1, turn. (25 st)

 4. Repeat step 3 for a total of (including step 3) 90 96 102 rows.

 5. Bring the two ends together and crochet tog with 25sc. ch1.

 6. Turn the ribbing a quarter turn. Put down the smallest hook and pick up the larger hook for the body of the beanie.

Thee body of the beanie

 1. With the larger hook, we will now start working into the sides of the rows of scblo. In the side of the 1st row, make 1sc. 1sc in the next, 2sc in next. Repeat {1sc, 1sc, 2sc} until you come back around. Make sure to end on 2sc. Close the round with a slst into the 1st sc. ch2. Do not turn anymore.

 2. In the next 3 st, we will work 3dc tog. Do this as follows: *yarn over, insert hook into the 1st st, yarn over and pull up a loop. Yarn over and pull through 2.* Repeat from * to * for the next 2 st. Then yarn over and pull through all loops on your hook. You have now made a cluster of 3dc tog. Ch1, skip 1 st. *3dc tog, ch1, skip 1* for the next 3 st and crochet tog by pulling the loop through all loops on your hook. Repeat from * to * until you come back around. Close the round with 1slst into the 1st cluster. ch3. (30 32 34 clusters of 3dc tog).

 3. Starting from this round, we will not work into stitches anymore, but into chain spaces. Between the 1st and 2nd cluster of 3dc tog, there’s space. Into this space, make 3dc tog. ch1, *skip to the next ch space, 3dc tog, ch1*. Repeat from * to * until you come back around. Finish with a cluster of 3dc tog in the last ch space of the previous row and a slst into the 3rd ch of the ch3. ch2. (30 32 34 clusters of 3dc tog.)

 4. Make {3dc tog, ch1} into each ch space. Repeat this step 0 0 1 more time.

 5. 3-6months only: skip to step 6. 6-12 MONTHS: Start your 3dc tog, but don’t finish them together. Make another 3dc tog in the next ch space. Now finish all 6dc tog by pulling the last loop through all loops on your hook. Make 14 regular clusters, then dc 6 tog in 2 ch spaces. Make 14 regular clusters. Close the round with a slst. ch2. (30 clusters) Toddler: Start your 3dc tog, but don’t finish them together. Make another 3dc tog in the next ch space. Now finish all 6dc tog by pulling the last loop through all loops on your hook. Make 7 regular clusters, then dc 6 tog in 2 ch spaces. Make 6 regular clusters. 6dc tog in 2 ch spaces, 7 regular clusters, 6dc tog in 2 ch spaces, 6 regular clusters. Close the round with a slst. Ch2. (30 clusters)

 6. From here on for all sizes: Let’s start decreasing. Start your 3dc tog, but don’t finish them together. Make another 3dc tog in the next ch space. Now finish all 6dc tog by pulling the last loop through all loops on your hook. Make 3 regular clusters. *6dc tog in 2 ch spaces, make 4 regular clusters*. Repeat from * to * until you come back around.

 7. Make 1 round like step 4: {3dc tog, ch1} in each ch space.

 8. We’ll decrease again: *6dc tog in 2 ch spaces, make 2 regular clusters*. Repeat from * to * until you come back around.

 9. Only for toddler: Make 1 more round like step 4.

 10. *6dc tog in 2 ch spaces, make 1 regular clusters*. Repeat from * to * until you come back around.

 11. *6dc tog in 2 ch spaces*. Repeat from * to * until you come back around. Close the round with a slst, yarn off and leave a thread to sew the beanie shut.

 12. Thread the needle with the thread you left in previous step, thread the needle through each st and pull the top of the beanie tight. Then secure the yarn and sew in the ends.

 13. Place the pompom on top of the beanie, fold the ribbing and you’re done!

628 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page